De onderbenutting van de mogelijkheden tot finale beslechting door de bestuursrechter

A.T. Marseille, R.R. Van der Heide

OnderzoeksoutputAcademic

375 Downloads (Pure)

Samenvatting

Finale geschilbeslechting door de bestuursrechter is een onderwerp waar het afgelopen decennium diep over is nagedacht en veel onderzoek naar is verricht. Het resultaat: enerzijds een schat aan informatie over de mogelijkheden van de rechter om de hem voorgelegde geschillen finaal te beslechten en over de consequenties van het achterwege blijven van finale beslechting, anderzijds een groot aantal voorstellen om de rechter meer mogelijkheden te geven geschillen finaal te beslechten. Over twee cruciale aspecten van de mogelijkheden van de bestuursrechter om tot finale beslechting te komen, bestaat echter nog onvoldoende duidelijkheid. Het betreft de vraag hoe vaak de bestaande bevoegdheden worden gebruikt, en – in het verlengde daarvan – de vraag hoe vaak die bevoegdheden niet worden gebruikt waar dat zonder veel moeite zou kunnen. Met andere woorden: worden de huidige mogelijkheden tot finale geschilbeslechting door de bestuursrechter optimaal benut? Op die vraag wordt in deze bijdrage een antwoord gezocht.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)78 - 92
Aantal pagina's15
TijdschriftJBplus 2-2008.
Volume2
StatusPublished - 2008

Keywords

  • Geschilbeslechting,
  • Finaliteit
  • 86.56

Citeer dit