De ondergrond van Yesse opnieuw onderzocht

Stijn Arnoldussen, Bart Flikkema, Annemiek Bos

OnderzoeksoutputProfessional

69 Downloads (Pure)

Samenvatting

Van het cisterciënzer nonnenklooster Yesse te Haren resteren bovengronds sinds 1890 geen resten meer. Hierdoor zijn we bij de reconstructie van kloosterleven van de Yesser monialen en conversen aangewezen op historishe bronnen en de studie van wat er bij werkzaamheden ter plaatse of tijdens archeologisch onderzoek aangetroffen is. Met name archeologisch onderzoek stelt ons in staat om de op basis van historische documenten overgeleverde geschiedenis van klooster Yesse aan te vullen met specifieke informatie over het kloosterleven ter plaatse en de politiek-economische relaties van Yesse destijds.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)146-148
Aantal pagina's3
TijdschriftHistorisch Jaarboek Groningen
Volume2018
StatusPublished - 2018

Citeer dit