De (on)nauwkeurigheid van de voorhoofdthermometer

OnderzoeksoutputProfessional

147 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het meten van de lichaamstemperatuur van patiënten is een basisvaardigheid van verpleegkundigen. Zij doen dit veelvuldig. Nauwkeurige meting van de lichaamstemperatuur is belangrijk voor de tijdige detectie van koorts of onderkoeling bij patiënten. Waar lange tijd rectale lichaamstemperatuur- meting de norm was, worden tegenwoordig vaker niet-invasieve instrumenten gebruikt. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) maakt sinds eind 2018 op alle verpleegafdelingen gebruik van de voorhoofdthermometer om de lichaamstemperatuur te meten. Dit instrument wordt ook wel Temporal Artery Thermometer (TAT) genoemd (zie figuur 1). Sinds de invoering van de TAT hebben verpleegkundigen en artsen twijfels over de nauwkeurigheid van de metingen, maar zij hadden niet de mogelijkheid deze zorgen voldoende te onderbouwen. Dit was voor de intensive care volwassenen (ICV) van het UMCG, in samenwerking met het lectoraat verpleegkundige diagnostiek van de Hanzehogeschool Groningen, aanleiding om een exploratief, vergelijkend cohortonderzoek uit te voeren.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)44-45
Aantal pagina's2
TijdschriftTvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen
Volume131
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 24-aug.-2021

Citeer dit