De perifere mobiliteitshub als meerzijdig platform? Een Fuzzy Delphi-studie naar de netwerkeffecten van aanbodstrategieën

Tibor Rongen, Sander Lenferink, Jos Arts

OnderzoeksoutputAcademic

18 Downloads (Pure)

Samenvatting

Mobiliteitshubs worden steeds vaker naar voren gebracht als hoekstenen in vervoers- en
ruimtelijk beleid om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van landelijke gebieden in stand
te houden. Op deze hubs komen vaste HOV-verbindingen samen met verschillende vormen
van flexibel vervoer. Het is een alternatief voor een OV-systeem met dunne lijnen dat
wordt gekenmerkt door indirecte routering, lage frequenties en beperkte haltering. In
potentie bedient flexibel vervoer gebieden en tijdstippen met een te lage rendabiliteit voor
vaste dienstregelingen, terwijl haltes in het OV-netwerk (hubs) een geclusterde
vervoersvraag genereren voor flexibel vervoer. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de
mate waarin vaste en flexibele vervoersdiensten elkaar aanvullen of wellicht juist eroderen.
In dit paper wordt verslag gedaan van een onderzoek dat tot doel had om inzicht te krijgen
in de netwerkeffecten van de aanwezigheid van OV-maatschappijen,
deelmobiliteitsaanbieders en asset owners op twee typen perifere hubs: de P+R-hub en de
rurale hub. In een Fuzzy Delphi-experiment (n=60) werd vertegenwoordigers van deze
stakeholders een aantal mogelijke strategieën toegewezen om het gebruik van de hub te
vergroten. We vroegen respondenten in hoeverre het waarschijnlijk is om een strategie te
kiezen in reactie op een strategie van een andere stakeholder. De resultaten laten zien dat
OV-maatschappijen en deelmobiliteitsaanbieders relatief ongevoelig zijn voor elkaars
strategieën, hetgeen suggereert dat de positieve netwerkeffecten van aanbieders op de
hub beperkt zijn. Door het verbeteren van de fietsbereikbaarheid en de aanleg van
laadinfrastructuur op de hub kan de asset owner wel OV-maatschappijen en
deelmobiliteitsaanbieders stimuleren om hun respectievelijke aanbod verder te
ontwikkelen. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen hoe de complementariteit tussen vaste
en flexibele vervoersdiensten kan worden versterkt, waarbij kansen liggen voor het
hervormen van vervoersconcessies en het integreren van hubs in bredere beleidspakketten
voor de bereikbaarheid – en daarmee de leefbaarheid – in landelijke gebieden.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's15
StatusPublished - 14-okt.-2022

Citeer dit