De planning van zandwinning in Nederland

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

173 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ontgrondingen, zoals zand-, klei-, kalksteen- en grindwinning moeten in ons land sterk concurreren met andere vormen van grondgebruik. Tot 2030 is voor ontgrondingen ongeveer 200 vierkante kilometer nodig uit landlocaties en ongeveer 50 vierkante kilometer uit Rijkswateren. Dit veroorzaakt conflicterende belangen. In dit artikel wordt ingegaan op het functioneren van de ontgrondingsplanning op Rijksniveau. Er wordt een pleidooi gehouden voor een integraal ruimtelijk taakverdelingsplan dat in de plaats zou moeten komen van het vigerende interprovinciale verdeelmodel.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)444-449
Aantal pagina's6
TijdschriftRooilijn
Volume33
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2000

Citeer dit