De positie van het slachtoffer bij de OM-strafbeschikking

Roelf Anton Hoving*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

77 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er is veel onduidelijk over de positie van het slachtoffer bij de afdoening van strafzaken met een OM-strafbeschikking. In het artikel wordt onderzocht hoe de positie van het slachtoffer zich verhoudt tot de oplegging van de strafbeschikking. Daartoe wordt eerst stilgestaan bij het kenbaar maken van belangen door slachtoffers in het algemeen. De wijze waarop dit kan plaatsvinden is namelijk niet afhankelijk van de afdoeningsbeslissing die wordt genomen. Vervolgens wordt gekeken naar de mogelijkheden van het slachtoffer om aanwezig te zijn bij het horen van de verdachte voorafgaand aan het opleggen van een OM-strafbeschikking. Tot slot wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die de officier van justitie heeft om in het kader van de buitengerechtelijke afdoening van een strafbaar feit rekening te houden met de belangen van een slachtoffer. Specifiek wordt daarbij ingegaan op de situatie waarin er van de zijde van het slachtoffer de wens is geuit om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens de terechtzitting en op de mogelijkheid van de officier van justitie om in het kader van de OM-strafbeschikking een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerDD2022/56
Pagina's (van-tot)817-829
Aantal pagina's13
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Volume2022
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 19-okt.-2022

Keywords

  • slachtoffer
  • OM-strafbeschikking
  • spreekrecht
  • schadevergoeding
  • openbaar ministerie

Citeer dit