De rol van intermediairs in het Nederlands prostitutiebeleid: Topdown toepassen of bottom-up aanpassen van regels?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

195 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)73-84
Aantal pagina's12
TijdschriftRecht der Werkelijkheid
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-dec.-2018

Citeer dit