De Rol van Presence in de Effectiviteit van Serious Games

B. Ozinga

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

606 Downloads (Pure)

Samenvatting

SAMENVATTING Deze literatuurstudie biedt onderzoekers die bezig zijn met het onderzoeken en ontwikkelen van serious games een uitgebreide introductie op het begrip presence en een uiteenzetting van de rol die presence kan spelen in het meten van de effectiviteit van serious games. Serious games bieden grote mogelijkheden voor toepas-singen in de geestelijke gezondheidszorg. Een reden dat daar nog niet op in wordt gespeeld, is mogelijk het feit dat er nog weinig bekend is over de effectiviteit van dit soort games. Presence (‘the sense of being there’) is een over-koepelend begrip voor de verschillende - met name technische - eigenschappen van virtuele omgevingen, dat veel in verband wordt gebracht met de effectiviteit van virtuele omgevingen waar serious games onderdeel van uitmaken. Het begrip wordt gebruikt om de vergelijking te maken tussen de virtuele en de echte omgeving, een vergelijking die waardevol is wanneer men personen, cognities of gedrag in een virtuele omgeving op zó een manier wil aanleren, dat deze ook in de echte wereld worden toegepast. Presence zal dus een belangrijke rol moeten spelen wanneer men onderzoek doet naar de effectiviteit van serious games en bij het ontwikkelen van nieuwe games. Presence is een multidimensioneel begrip en is op zeer veel manieren gedefinieerd. Definities zijn te verdelen over drie categoriëen: theoretische definities, operationele definities en definities met theoretische én operationele kenmerken. Metingen van presence zijn omschreven in de volgende categorieën: vragenlijsten (subjectief), gedrags-metingen (objectief) en fysiologische metingen objectief). Men moet rekening houden met de multidimensionaliteit van het begrip en het meten van presence moet bij voorkeur worden gedaan door verschillende meetmethoden te gebruiken. Hierbij zorgen vragenlijsten voor (begrips)validiteit en objectieve metingen van fysiologische reacties voor objectiviteit en betrouwbaarheid. Omdat de kennis rond het begrip zich nog niet heeft gevestigd moeten de resultaten van metingen van presence met voorzichtigheid worden behandeld. Op dit moment is het begrip daarom vooral bruikbaar als richtlijn voor het identificeren van factoren die hoogstwaarschijnlijk belangrijk zijn voor de effectiviteit van serious games. Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van presence in onderzoek naar serious games, moet onderzoek ernaar worden gerepliceerd en zijn randomized clinical trials nodig om significant bewijs te verkrijgen voor de gevonden resultaten.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's42
StatusPublished - 2009

Citeer dit