De Romeinsrechtelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak: Een onderzoek naar iudex qui litem suam facit

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)77-101
Aantal pagina's25
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXX
StatusPublished - 2013

Citeer dit