De samenhang tussen leercultuur en de scholingsdeelname bij organisaties

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

30 Downloads (Pure)

Samenvatting

Leven lang ontwikkelen en een leercultuur worden gezien als belangrijk voor mensen en organisaties
om in de toekomst competitief te blijven. Ze zijn nodig om te kunnen innoveren en zorgen ervoor dat
mensen en organisaties zich kunnen aanpassen aan de snel veranderende eisen op de arbeidsmarkt
door digitale en technologische veranderingen. Hoe leven lang ontwikkelen en leercultuur zich tot elkaar verhouden is echter onduidelijk. In dit artikel kijken we naar de samenhang tussen de leercultuur
in een organisatie en de scholingsinspanningen van werknemers in een organisatie aan de hand van
een enquête uitgezet bij alle werkgevers met meer dan vijf werknemers in de provincies Groningen en
Drenthe. Scholingsinspanningen definiëren we op twee manieren: het percentage deelnemers dat in de
afgelopen 12 maanden scholing heeft gevolgd en de intensiteit van de scholingsdeelname aan de hand
van het gemiddelde aantal uren. Uit de resultaten blijkt dat een sterke leercultuur een positieve relatie
heeft met het aantal deelnemers van een organisatie dat scholing heeft gevolgd. We vinden daarentegen geen bewijs voor een relatie tussen de leercultuur en de intensiteit van de scholing. Daarvoor telt
vooral of werkgevers voor de scholingsinspanningen moeten betalen en of de scholing onder werktijd
plaatsvindt. Beiden hebben een negatieve invloed op de scholingsintensiteit.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)50-72
Aantal pagina's22
TijdschriftTijdschrift voor HRM
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 13-nov.-2022

Citeer dit