De structuur van Kierkegaards oeuvre

Taeke Dokter

Onderzoeksoutput

128 Downloads (Pure)

Samenvatting

Kierkegaard is van meening, dat zijn tijd door het velewetenvergeten heeft wat existeeren is. Zljn werkzaamheid beoogt dan ook niet de mededeeling van rveten, maar is veeleer een oproep tot existeeren en zijn geschriften dragen naar \-orm en inhoud een overeenkomstig karakter. Niet alsof een omlijnd programma van deze strekking hem van het begin af aan voor oogen stond. Kierkegaard stelt niet een thema voorop om dit dan verder te ontwikkelen; ais hij aanvangt te schrijven - het eigenlijke oeuvre begint met ,,Of - Of" - volgt hij een dichterlijke neiging en een religieuzen drang. Al schrijvende wordt het hem duidehjk, dat hij bezig is de momenten van een idee te realiseeren. Nadat hij een geheele reeks aesthetische en religieuze geschriften heeft gepubliceerd, geeft hij in een terugblik in het "Afsluitend onu-etenschappelijk naschrift" een opvatting van het voorafgaande en eenige jaren later, als het oeu\/re voor een belangrijk deel is afgesloten, geeft hij in "Over mijn rverkzaamheid als schrijver" ... Zie: Inleiding
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning23-okt.-1936
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1936

Citeer dit