De tenuitvoerlegging van de straf van Volkert van der G. Over de rol van de bewindspersoon, het wetsvoorstel herijking tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende sancties en de terugwerkende kracht van de VI-regeling voor langgestraften

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

715 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel wordt uiteengezet dat in de huidige wetgeving veiligheid, orde en rust geen deel uitmaken van de toets voor invrijheidstelling en wordt de mening verdedigd dat de invoering van een dergelijk criterium moet worden afgewezen omdat daardoor een element van willekeur in de tenuitvoerlegging wordt gebracht. Tevens wordt betoogd dat toepassing van recente rechtspraak van het EHRM mogelijk leidt tot het oordeel dat de invrijheidstelling van Van der G. wordt beheerst door de oude wetgeving en hij dus zonder voorwaarden in vrijheid zou moeten worden gesteld.
Vertaalde titel van de bijdrageThe execution of the prison sentence of Volkert van der G.: About the role of the State Secretary, the Bill Recalibration Implementation Custodial Sanctions and the retroactive Effect of the Bill on Conditional Release for long term Prisoners
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer565
Pagina's (van-tot)692-700
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume89
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 21-mrt.-2014

Citeer dit