De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en bescherming van schuldeisers van geturboliquideerde vennootschappen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

175 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie voorziet in een verplichting van het bestuur aan het einde van het leven van de rechtspersoon bepaalde stukken op te stellen en deze stukken te deponeren bij het handelsregister. De wetgever beoogt het vertrouwen in de regeling van turbo­liquidatie te vergroten en de bescherming van schuldeisers van ontbonden rechtspersonen te verbeteren. Auteurs bespreken de kernbepalingen van de wet en gaan in op de vraag of de positie van schuldeisers van met name vennootschappen daadwerkelijk wordt verbeterd. Geconcludeerd kan worden dat schuldeisers weliswaar inzicht krijgen in de laatste vermogenstoestand voorafgaand aan de ontbinding, maar niet zonder meer in het gehele verloop van de feitelijke vereffening. Veel zal afhangen van de kwaliteit van de gedeponeerde stukken en van de rechter die betrokken wordt bij mogelijke routes tot herstel.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-47
Aantal pagina's16
TijdschriftOnderneming en Financiering
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2023

Citeer dit