De wetenschappelijk ambtenaar aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen; een voorstudie

Bernardus Stefanus Witte

Onderzoeksoutput

104 Downloads (Pure)

Samenvatting

De ontwikkeling der huidige samenleving biedt de socioloog een overvloedig veld vol problemen die tot onderzoek noden. Eén van deze problemen is de toenemende differentiatie der maatschappij, die daarmee steeds gecompliceerder en onoverzichtelijker wordt, hetgeen weer van invloed is op haar sociale gelaagdheid. De bestaande stratificatie bevindt zich in een spanningsveld waarin zij een voortdurende toevloed van nieuwe groepen moet verwerken. Met name de vele nieuwe beroepen en de verbijzonderingen van reeds bestaande beroepen vergen een flexibele sociale hiërarchie, waarin deze nieuwe categorieën kunnen worden geïntegreerd. Deze integratie is van belang voor de sociale ontwikkeling in het algemeen &n voor iedere groep van beroepsbeoefenaars in het bijzonder. Elke beroepsbeoefenaar leeft in een sociale hiërarchie die onder meer tot uitdrukking komt in de organisatie waarin of instelling waarbij hij werkzaam is. Deze organisatie of instelling kan zich, onder invloed van interne of externe krachten, eveneens in ontwikkeling bevinden. Ook zij zal zich dan moeten aanpassen. Wordt echter in de maatschappij dit aanpassingsproces vooral belemmerd door irrationele factoren, binnen organisaties heeft men naast een zekere starheid te maken met rationele regelen die zich niet zonder meer laten wijzigen. De integratie van een nieuwe functie stuit dus ook hier op moeilijkheden. Een onvoldoende integratie vindt zijn weerslag in een afneming van het aantal gegadigden dat zich tot een dergelijke functie voelt aangetrokken. Het personeelsbeleid van een betreffende organisatie of instelling zal zich dus intensief met deze problematiek moeten bezighouden. Bezien we in dit kader een nieuwe verbijzondering,van het beroep van wetenschapsbeoefenaar, i. c. de wetenschappelijk ambtenaar aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen, dan komt de vraag op in hoeverre deze functie wordt geïntegreerd in het maatschappelijk leven en binnen de organisaties waarvan zij deel uitmaakt. Deze problematiek heeft een eigen urgentie. Deze functionarissen immers beoefenen wetenschap en leiden studenten op tot wetenschapsbeoefenaars. Het is alleszins wenselijk dat voor deze functies zeer bekwame krachten worden gevonden. Integratie van dergelijke nieuwe functionarissen, althans binnen de organisatie der betreffende instellingen, is noodzakelijk, daar het anders moeilijk zal worden de genoemde bekwame personen aan te trekken, tot schade van de voortgang en vooruitgang der wetenschap, hetgeen consequenties kan hebben voor het welzijn en de welvaart der samenleving. ... Zie: Inleiding
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Bouman, P.R., Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1963

Citeer dit