De ‘zachte’ sturing van de arbeidsvoorwaardenvorming

Gijs van Houten, René Torenvlied

OnderzoeksoutputAcademic

246 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel wordt het begrip ‘doorwerking’ besproken als criterium voor de evaluatie van strategische, kaderstellende plannen en algemene beleidsaanbevelingen. Er wordt een korte introductie gegeven van de problematiek van doorwerking van aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid. Deze aanbevelingen zouden uiteindelijk moeten doorwerken in cao-akkoorden die worden afgesloten binnen sectoren en bedrijven. Besproken wordt hoe doorwerking van aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid kan worden vastgesteld en welke mogelijke verklaringen voor doorwerking kunnen worden geformuleerd. Summary: This article discusses the evaluation of the effects of broad, strategic plans and general policy recommendations. A short introduction is provided into the question of the determination and effects of policy recommendations from the Dutch Labor Council. These central policy recommendations are expected to have effects on collective bargaining agreements in industries and enterprises. Different approaches for the measurement of effects of policy recommendations are shortly discussed, as well as possible explanations for these effects.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)181
Aantal pagina's1
TijdschriftB en M : tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij
Volume29
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2002

Citeer dit