Death after lung transplantation: improving long term survival despite perilous early postoperative years

Michiel E. Erasmus*, Wim van der Bij

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)128-129
Aantal pagina's2
TijdschriftTransplant International
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2020

Citeer dit