Decision framing in judgement aggregation

F. Cariani, M. Pauly, J. Snyder

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1 - 24
Aantal pagina's25
TijdschriftSynthese
Volume163
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2008

Citeer dit