Decongestion in Acute Heart Failure Does the End Justify the Means?

Jeffrey M. Testani*, Jozine M. ter Maaten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)589-590
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJACC. Heart failure
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusPublished - jul-2016

  Citeer dit