Decreased Mortality With Beta-Blockers in Patients With Heart Failure and Coexisting Atrial Fibrillation

Bart A. Mulder*, Dirk J. Van Veldhuisen, Michiel Rienstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)466-467
Aantal pagina's2
TijdschriftJACC. Heart failure
Volume5
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2017

Citeer dit