Deep dissolved iron profiles in the eastern North Atlantic in relation to water masses

A. Laes, S. Blain, P. Laan, E. Achterberg, H.J.W. de Baar

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1 - 4
Aantal pagina's4
TijdschriftGeophysical research letters
Volume30
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusPublished - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit