Deep learning for automated exclusion of cardiac CT examinations negative for coronary artery calcium

Leonardus B. van den Oever, Ludo Cornelissen, Marleen Vonder, Congying Xia, Jurjen N. van Bolhuis, Rozemarijn Vliegenthart, Raymond N. J. Veldhuis, Geertruida H. de Bock, Matthijs Oudkerk, Peter M. A. van Ooijen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Zoekresultaten