DEHYDROGENATION OF HETEROHELICENES BY A SCHOLL TYPE REACTION - DEHYDROHELICENES

JH DOPPER, D OUDMAN, H WYNBERG

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3398-3401
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume40
Nummer van het tijdschrift23
StatusPublished - 1975

Citeer dit