Demand uncertainty and the capital labour ratio in Poland

C. Green, B.W. Lensink, V. Murinde

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)184 - 197
Aantal pagina's14
TijdschriftEmerging Markets Review
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit