DEPOSITION OF POLYSTYRENE LATEX-PARTICLES TOWARD POLYMETHYLMETHACRYLATE IN A PARALLEL PLATE FLOW CELL

J SJOLLEMA*, HJ BUSSCHER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)382-394
Aantal pagina's13
TijdschriftJournal of Colloid and Interface Science
Volume132
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 15-okt-1989

Citeer dit