DEPOSITION OF POLYSTYRENE PARTICLES IN A PARALLEL PLATE FLOW CELL .2. PAIR DISTRIBUTION-FUNCTIONS BETWEEN DEPOSITED PARTICLES

J SJOLLEMA*, HJ BUSSCHER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)337-352
Aantal pagina's16
TijdschriftColloids and surfaces
Volume47
StatusPublished - jul-1990

Citeer dit