Depression screening in patients with heart disease in reply

B.D. Thombs, P. de Jonge, R.C. Ziegelstein

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

186 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1338-1338
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of the American Medical Association
Volume301
Nummer van het tijdschrift13
StatusPublished - 1-apr-2009

Citeer dit