Desensitization protocol should not be used in acute lymphoblastic leukemia patients with silent inactivation of PEGasparaginase

Wing H. Tong, Rob Pieters, Wim J. E. Tissing, Inge M. van der Sluis*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
271 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e-102- e-104
Aantal pagina's3
TijdschriftHaematologica
Volume99
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 1-jul.-2014

Citeer dit