Designing the right protection

Jingxiu Xie*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
54 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)577
Aantal pagina's1
TijdschriftScience
Volume371
Nummer van het tijdschrift6529
DOI's
StatusPublished - 5-feb.-2021

Citeer dit