Determination of amylose/amylopectin ratio of starches

Tatiele Nalin, Fernanda Sperb-Ludwig, Koen Venema, Terry G. J. Derks, Ida Vanessa D. Schwartz*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)985-986
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Inherited Metabolic Disease
Volume38
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - sep-2015

Citeer dit