Diagnosing fracture-related infections: can we optimize our nuclear imaging techniques?

Andor W. J. M. Glaudemans*, Paul Bosch, Riemer H. J. A. Slart, Frank F. A. IJpma, Geertje A. M. Govaert

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1583-1587
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Volume46
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - jul-2019

Citeer dit