Diagnosis of chronic radiating lower back pain without overt focal neurologic deficits: what is the value of segmental nerve blocks?

André Wolff, Gerbrand J. Groen, Oliver H.G. Wilder-Smith

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)577-585
Aantal pagina's9
TijdschriftTherapy
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit