DIALYSIS MEMBRANE TECHNIQUE FOR ULTRASTRUCTURAL STUDIES OF MICROBIAL INTERACTIONS

B NORDBRINGHERTZ*, M VEENHUIS, W HARDER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)195-197
Aantal pagina's3
TijdschriftApplied and environmental microbiology
Volume47
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1984

Citeer dit