Diaspora, Social Protest, and the Unreliable Narrator: Challenging Hierarchies of Race and Class in John Fante’s Ask the Dust

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)186-204
Aantal pagina's19
TijdschriftStudies in the Novel
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit