Differential repair of excision gaps generated by transposable elements of the ‘Ac family’

C.M.T. Rommens, M.J.J. van Haaren, H.J.J. Nijkamp, J. Hille

OnderzoeksoutputAcademic

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)507-512
Aantal pagina's6
TijdschriftBioEssays
Volume15
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 1993

Citeer dit