DIFFERENTIAL SELECTIVITIES OF RU-24969 AND 8-OH-DPAT FOR THE PURPORTED 5-HT1A AND 5-HT1B BINDING-SITES - CORRELATION BETWEEN 5-HT1A AFFINITY AND HYPOTENSIVE ACTIVITY

HN DOODS*, HO KALKMAN, A DEJONGE, MJMC THOOLEN, B WILFFERT, PBMWM TIMMERMANS, PA VANZWIETEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)363-370
Aantal pagina's8
TijdschriftEuropean Journal of Pharmacology
Volume112
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1985

Citeer dit