Dimensions of “Timescales” in Neuromorphic Computing Systems

Herbert Jaeger*, Dirk Doorakkers, Celestine Lawrence, Giacomo Indiveri

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: VoordrukAcademic

338 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
UitgeverarXiv
StatusSubmitted - 2021

Citeer dit