Direct and Regioselective Di-alpha-fucosylation on the Secondary Rim of beta-Cyclodextrin: Cover Profile

Stella A. Verkhnyatskaya, Alex H. de Vries, Elmatine Douma-de Vries, Renze J. L. Sneep, Marthe T. C. Walvoort*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6649-6649
Aantal pagina's1
TijdschriftChemistry
Volume25
Nummer van het tijdschrift27
DOI's
StatusPublished - 10-mei-2019

Citeer dit