Direct observation of discommensuration arrays in nbte4 by means of low-temperature electron-microscopy

J MAHY*, J VANLANDUYT, S AMELINCKX, Y UCHIDA, Klaas Derk Bronsema, S VANSMAALEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1188-1191
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume55
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 1985

Citeer dit