Discontinuation of antipsychotic medication-time to rethink trial design

Helene Speyer*, Marieke Begemann, Nikolai Albert, Amber Weller, Merete Nordentoft, Wim Veling, Iris E Sommer, Kelly Allott, Eóin Killackey

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)841-842
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Lancet. Psychiatry
Volume7
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2020

Citeer dit