Discrete dislocation plasticity and crack tip fields in single crystals

E. van der Giessen, V.S. Deshpande, H.H.M. Cleveringa, A. Needleman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)
317 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2133 - 2153
Aantal pagina's21
TijdschriftJournal of the Mechanics and Physics of Solids
Volume49
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit