Discrete dislocation simulations and size dependent hardening in single slip

H.H.M. Cleveringa, E. van der Giessen, A. Needleman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
323 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)83 - 92
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal de Physique IV
Volume8
Nummer van het tijdschriftPR4
DOI's
StatusPublished - 1998

Citeer dit