DISLOCATION DYNAMICS IN ALUMINUM AND IN ALUMINUM COPPER-ALLOYS - A NUCLEAR MAGNETIC-RESONANCE AND TRANSMISSION ELECTRON-MICROSCOPIC STUDY

H TAMLER*, O KANERT, WHM ALSEM, JTM DEHOSSON

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1523-1536
  Aantal pagina's14
  TijdschriftActa Metallurgica
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit