Dislocation dynamics is chaotic

V.S. Deshpande, A. Needleman, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
282 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1047 - 1053
Aantal pagina's7
TijdschriftScripta Materialia
Volume45
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit