Distal Effects of Volcanic Eruptions on Pre-Industrial Societies

Jan Sevink*, Mauro di Vito, Martijn Leusen, van, Mike Field

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
22 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)129-134
Aantal pagina's6
TijdschriftQuaternary International
Volume499 part B
DOI's
StatusPublished - 10-jan-2019

Citeer dit