Distinghuishing true from other hybrids. A case study of the merits and pitfalls of devolved regulation in the UK

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)299 - 321
  TijdschriftLegisprudence
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit