Do 2DKV images add value in online position verification of breast ca patients treated with protons?

T van Faassen - van Loenen, Estelle Batin, M. Kuijpers, Artürs Meijers, Anne Crijns, J.A. Langendijk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S1112-S113
Aantal pagina's2
TijdschriftESTRO 2020 Abstract book
StatusPublished - 2020

Citeer dit