Do admission glucose levels aid in predicting mortality associated with community-acquired pneumonia?

Douwe F. Postma*, Cornelis H. van Werkhoven, Darren P. R. Troeman, Sanjay U. C. Sankatsing, Jan Jelrik Oosterheert, Marc J. M. Bonten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1700307
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume50
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1-okt-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit