Do mergers and acquisitions increase default risk? Evidence from the European market

Wolfgang Bessler, Hidde Steenbeek, Wim Westerman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  63 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)7-51
  Aantal pagina's45
  TijdschriftCentral European Review of Economics and Management
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 28-dec-2019

  Citeer dit