Do Musicians and Non-musicians Differ in Speech-on-Speech Processing?

Elif Canseza Kaplan*, Anita E Wagner, Paolo Toffanin, Deniz Başkent

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
21 Downloads (Pure)

Zoekresultaten