Do older parents’ assistance needs deter parent-child geographic divergence in Norway?

Alyona Artamonova*, Astri Syse

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    5 Citaten (Scopus)
    66 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten